HOBO ИГРА

Официални Правила

(изменен на 24.03.2022)

Раздел I Правила на Програмата за лоялни клиенти “Hobo Игра”

Въведение

Hobo Игра е част от мобилното приложение Хобо и дава още едно предимство на всеки, който избере алтернативен и екосъобразен начин на придвижване в градска среда - бонус точка за всяка измината минута с Електрическите скутери от мрежата на Хобо. Всяка измината минута с Електрически скутер на Хобо помага за намаляването на вредните CO2 емисии.

На базата на формула за спестени вредни CO2 емисии при избор на Електрически скутер на Хобо за придвижване вместо автомобил, и като се има предвид, че за изминаването на 1 км със средностатистически автомобил се изразходват около 123.4 гр CO2, за 1 изминат км с Електрически скутер на Хобо, изразходваното количество CO2 намалява с около 120 гр.

Средното изминато разстояние за едно пътуване от 13 минути (средно време за пътуване в натоварена градска среда) е 1.5 км. Така за една минута с Електрически скутер на Хобо, всеки потребител средно изминава 0.115 км (115 метра), които се равняват на 14 гр. намалени CO2.

Всеки новорегистриран или вече регистриран в Приложението на Хобо с валиден метод на плащане, който използва електрическите скутери на Хобо, получава бонус точки по Програмата “Hobo Игра” за лоялни клиенти, достъпна от падащото меню в началния екран на приложението.

При натискане на бутона “Hobo Игра” в приложението се отваря екран, който показва:

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1.Организатор на Програмата за лоялни клиенти "Hobo Игра ("Програмата") е Хобо България ООД регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205420451, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, ул. “Ангел Кънчев” № 31, наричано по-долу “Организатор”.

1.2. Настоящите Правила са изготвени и публикувани към датата на започване на Програмата и са свободно достъпни в мобилното приложение Hobo през целия период на Програмата, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публикуването в мобилното приложение Hobo.

2. СРОК НА ПРОГРАМАТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Програмата стартира на 01.04.2021 г. и е безсрочна.

2.2. Програмата се провежда на територия на България единствено чрез мобилното приложение Hobo, наричано от тук нататък "Hobo и/или мобилното приложение", което може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store.

3. УЧАСТНИЦИ

3.1. В Програмата имат право да участват всички лица, които са свалили на мобилното си устройство или таблет мобилното приложение Hobo от Google Play или App Store и са се регистрирали успешно съгласно Общите Условия за Ползване, публикувани на сайта на Организатора - https://hobo.bg/terms

3.2. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Програмата, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка и/или нарушава тези Правила. В случаите на изключване на участник, на същия не се дължи компенсация.

4. МЕХАНИЗЪМ ЗА НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ

Натрупването на бонус точки се осъществява чрез минути, изминати с Електрически скутери от мрежата на Хобо:

4.1.Една измината минута е равна на една бонус точка.

4.2.Участниците, регистрирали валиден метод на плащане с карта Visa получават една допълнителна бонус точка за всяка измината минута, съгласно сроковете и условията на Раздел Ⅱ Кампания с Виза

5. НАГРАДИ И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ

5.1.При натрупване на определен брой точки всеки участник има възможност да получи автоматично зареждане на баланса си в мобилното приложение на Хобо с безплатни минути:

5.1.1.При натрупани 380 точки - 30 безплатни минути;

5.1.2.При натрупани 680 точки - 60 безплатни минути.

5.2. Всеки участник има право да получи своите безплатни минути, в случай, че е достигнал един от двата прага, съответно 380 или 680 точки.

5.3.Чрез натискане на бутона “Безплатни минути” всеки участник изразява изричното си желание да използва своите безплатни минути, които отговарят на съответните суми:

5.3.1.Равностойността на 30 безплатни минути в мобилното приложение е 7.60 лв, което включва една безплатна такса за отключване и 30 безплатни минути.

5.3.2.Равностойността на 60 безплатни минути в мобилното приложение е 13.60 лв, което включва една безплатна такса за отключване и 60 безплатни минути.

5.4.До натрупване на 380 точки бутонът “Безплатни минути” е неактивен и не може да бъде натиснат. След достигане на прага от 380 точки, бутонът “Безплатни минути” става активен и участникът има право да го натисне и да получи безплатни минути, съгласно т. 5.1.1. по-горе, или участникът може да продължи да събира точки до достигане на втория праг от 680 точки.

5.5.При натрупани над 680 точки и натискане на бутона “Безплатни минути”, участникът винаги получава 60 безплатни минути.

5.6.След получаване на избрания от участника брой минути, броячът с точки намалява с броя на получените минути.

5.7.Събраните точки се трансформират единствено и само в съответния брой безплатни минути. Точките не могат да се обменят и получават в тяхната парична равностойност.

5.8.Съответният брой безплатни минути могат да се използват в срок до един месец от датата, на която потребителят е натиснал бутона “Безплатни минути”. След изтичането на този период безплатните минути изчезват. (изменен на 24.03.2022)

5.9.Имате право да участвате в Програмата "Hobo Игра" неограничен брой пъти.

6. ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с Програмата Организаторът не събира, не обработва и не използва допълнителни лични данни, извън тези предоставени при регистрация в мобилното приложение. Подробна информация какви данни събира Организаторът, защо ги събира и как ги използва, както и относно защитата на личните данни на всеки участник, се съдържа в Политиката за поверителност на Хобо https://hobo.bg/privacy.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата Програма може да бъде прекратена по всяко време, както в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания и/или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от провеждането на Програмата или от участието на който и да е Участник в Програмата, или ако Програмата не се осъществи съгласно предвиденото.

8.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при използването на картите за плащане и/или интернет свързаността.

8.3. Организаторът не носи отговорност, ако карта за плащане не бъде приета.

8.4. В случай на опити за измами над мобилното приложение Hobo, злоупотреба и/или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, последния си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.

8.5. Организаторът не носи никаква отговорност и не дължи каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Програмата не се възползват от наградите и отстъпките си в срока или при условията, описани в настоящите Правила, поради причини, които не са свързани пряко с Организатора.

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

9.1. С участието си в тази Програма участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Правила, както и с Общите условия на Организатора.

9.2. Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

9.3. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Програма се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

Настоящите Правила са приети на 01.04.2021 г.

Раздел II Промоционална Кампания с Виза

Като част от Програмата за лоялни клиенти “Hobo Игра” и с финансовото съдействие на Visa Europe Limited, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966 („Партньор”), Организаторът обявява Промоционална кампания за участниците, които се регистрират/са регистрирани с карта Виза в мобилното приложение Hobo (“Кампания”), при спазването на Правилата, описани в Раздел Ⅰ, както и на следните Допълнителни условия:

1. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

1.1. Кампанията се провежда в периода от 01.04.2021 г. до 31.10.2021 г., вкл.

1.2. Кампанията се провежда на територия на България единствено чрез мобилното приложение Hobo.

2. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ С ВИЗА

В Кампанията имат право да участват всички притежатели на карти Visa, дебитни или кредитни, издадени на територията на България, с изключение на служителите на Организаторa и Visa, както всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

3. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА С ВИЗА

3.1. Всеки допустим участник, желаещ да участва в Кампанията, следва да регистрира своята (валидна) Visa карта като платежен инструмент в мобилното приложение Hobo, в случай че до момента не е извършил такава регистрация.

3.2. Всеки допустим участник може да регистрира неограничен брой карти Visa като платежен инструмент в мобилното приложение, но получава промоционални бонус точки по отношение на регистрираната карта Visa, която използва за извършване на разплащане в мобилното приложение в периода на Кампанията.

3.3. Регистрацията на карта Visa като платежен инструмент се извършва в меню “Add payment card (Добави платежно средство)” в мобилното приложение, където се въвеждат следните данни: номер на карта, име на картодържател, месец и година на валидност на картата, CVC номер. След като се валидира регистрацията на картата, участникът ще види платежното средство в горепосоченото меню „Платежни средства“ в мобилното приложение. Картата се регистрира, валидира и използва съгласно общите условия на Hobo.

3.4. Регистрацията на карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение е безплатно. С оглед валидиране на регистрацията на платежен инструмент при първоначална регистрация се извършва изтегляне на 3 лева от сметката на участника от регистрираната карта Visa, която се възстановява от Организатора под формата на кредити за пътувания с Електрически скутери от мрежата на Hobo, след валидиране на картата като платежен инструмент.

3.5. Всеки допустим участник в Кампанията, изпълнил всички условия съобразно изискванията на настоящия раздел и заплатил услуги, ползвани през мобилното приложение Hobo, с регистрираната си Visa карта получава в брояча си, видим в меню Hobo Игра в мобилното приложение, по 2 точки за всяка измината и заплатена минута в деня на заплащане на съответната сума. Всеки участник може да получи неограничен брой точки.

4. ТОЧКИ

4.1. В периода на кампанията всеки допустим участник, който отговаря на условията по т.3, може да получи по 2 точки за всяка измината и заплатена минута за ползване на услуги от Hobo.

4.2. Натрупаните точки могат да бъдат използвани до 01.04.2022 г. При натрупване на достатъчен брой точки всеки участник може да ги използва за получаване на безплатни минути за използване на услуги, предоставяни от Hobo, по начина описан в Раздел Ⅰ - Правила на Програмата за лоялни клиенти “Hobo Игра”, т. 5

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата Кампания може да бъде прекратена по всяко време, както в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания и/или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. С регистрация на карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение всеки участник предоставя лични данни на Организатора.

6.2. Организаторът обработва личните данни в съответствие с българското законодателство и политиката си, публикувана в мобилното приложение, на основание предоставеното съгласие от страна на участниците.

6.3 С участието си в Кампанията Участниците се уведомяват, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, впоследствие за целите на провеждане на Кампанията. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление лично от физическото лице или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Данните се съхраняват до шест месеца след приключване на Кампанията, след което се унищожават. (изменен на 24.03.2022)

6.4. На Участниците в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в приложимото законодателство, относно защита личните данни и тяхната преносимост, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенция на данните и правото на възражение относно начина на обработването им. Всеки Участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или ограничаване на данните, както и да реализира преносимост на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

6.5. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на Участник може да доведе до невъзможност за получаване на точки, минути или услуга в Кампанията.

6.6. Всеки Участник е оправомощен да сезира Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел.

6.7. Във връзка с Кампанията Организаторът не събира, не обработва и не използва допълнителни лични данни, извън тези предоставени при регистрация в мобилното приложение. Подробна информация какви данни събира Организаторът, защо ги събира и как ги използва, както и относно защитата на личните данни на всеки участник, се съдържа в Политиката за поверителност на Хобо.

7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът не носи отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от провеждането на Програмата или от участието на който и да е Участник в Програмата, или ако Програмата не се осъществи съгласно предвиденото.

7.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при използването на картите за плащане и/или и интернет свързаността.

7.3. Организаторът не носи отговорност, ако карта за плащане не бъде приета.

7.4. В случай на опити за измами над мобилното приложение Hobo от Google Play или App Store, злоупотреба и/или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, последния си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.

8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

8.1. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Допълнителни условия.

8.2. Настоящите Допълнителни условия се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

8.3. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Кампания се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

9. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Организаторът и Партньорът не носят никаква отговорност и не дължат каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от наградите и отстъпките си в срока или при условията, описани в настоящите Правила и Допълнителни условия, поради причини, които не са свързани с Организатора или Партньора.

9.2. Партньорът не носи отговорност за технически проблеми при използването на мобилното приложение или за действия на Организатора или трети лица.

9.3. Настоящите Допълнителни условия са приети на 01.04.2021 г.