HOBO ЛОТАРИЯ

Общи условия на промоционалната кампания

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организатор на Промоционалната кампания „.Хобо Лотария” (,,Кампанията“) е Хобо България ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205420451, със седалище и адрес на управление в София 1000, ул. Ангел Кънчев 31 („Организатор“). Кампанията се провежда с финансовото съдействие на Visa Europe Limited, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966 („Партньор”)

1.2. Настоящите Общи Условия са изготвени и публикувани към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни в мобилното приложение Hobo през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите Условия по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публикуването в мобилното приложение Hobo.

1.4. С регистрирането и използването на карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение Hobo участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения, действащи към съответния момент.

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1.Кампанията се провежда в периода от 20.04.2021 г. до 15.07.2021 г., вкл.

2.2. Кампанията се провежда чрез мобилното приложение Hobo, наричано от тук нататък „Hobo и/или мобилното приложение“, което може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store.

3. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

3.1. В Кампанията имат право да участват всички притежатели на карти Visa, дебитни или кредитни, издадени на територията на България, с изключение на служителите на Организаторa и Visa, както всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

3.2. За участие в Кампанията всеки допустим участник следва да свали на мобилното си устройство или таблет мобилното приложение Hobo от Google Play или App Store, съответно да актуализира мобилното си приложение, в случай че е свалено от участника преди периода на Кампанията и да регистрира валидна карта Visa в платежната секция на приложението, освен ако вече такава регистрация не е реализирана.

3.3. За използване на мобилното приложение Hobo и услугите, предоставяни от Hobo, всеки участник следва да спазва правилата, публикувани на www.hobo.bg/terms

3.4. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всеки допустим участник, желаещ да участва в Кампанията, следва да регистрира своята (валидна) Visa карта като платежен инструмент в мобилното приложение Hobo. В случай че участник е регистрирал карта Visa преди началото на Кампанията нова регистрация не е необходима.

4.2. Всеки допустим участник може да регистрира неограничен брой карти Visa като платежен инструмент в мобилното приложение.

4.3. Регистрацията на карта Visa като платежен инструмент се извършва в меню “Add payment card (Добави платежно средство)” в мобилното приложение, където се въвеждат следните данни: номер на карта, име на картодържател, месец и година на валидност на картата, CVC номер. След като се валидира регистрацията на картата, участникът ще види платежното средство в горепосоченото меню „Платежни средства“ в мобилното приложение. Картата се регистрира, валидира и използва съгласно общите условия на Hobo.

4.4. Регистрацията на карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение е безплатно. С оглед валидиране на регистрацията на платежен инструмент при първоначална регистрация се извършва изтегляне на 3 лева от сметката на участника от регистрираната карта Visa.

4.5. Всеки допустим участник в Кампанията, изпълнил всички условия съобразно изискванията на настоящия раздел и заплатил услуги, ползвани през мобилното приложение Hobo, с регистрираната си Visa карта, за периода на Кампанията, на стойност минимум 15 (петнадесет) лева, получава правото да участва в жребий за спечелване на награда. За услуги, ползвани през мобилното приложение Hobo, се считат следните:

За да участва в жребия за награди всеки участник следва да заяви желанието си за участие, като натисне бутона „Запиши ме“ в раздел „ХОБО Игра“, Подраздел „Лотария“ в мобилното приложение.С натискане на бутона “Запиши ме” участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения, действащи към съответния момент.

4.6. Всяко плащане на стойност от 15 лева, направено в съответствие с условията, дава право на еднократно участие в томболата за наградата, като един участник може да спечели само една награда от Кампанията.

5. НАГРАДИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В КАМПАНИЯТА. ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. В Кампанията се предоставят следните награди:

5.2. Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им стойност.

5.3. Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица.

5.4. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез дигитална платформа, находяща се на https://visa.hobo.bg/lottery и в присъствието на нотариус на 20.07.2021 г., като следва да бъде изтеглен по един печеливш участник за всяка една от наградите на Кампанията. Освен печелившите участници на случаен принцип се избират и по 3 бр. резервни участници, които ще имат правото да спечелят съответна награда, при условията на настоящите Общи условия. Тегленето на Печелившите участници и резервите ще се осъществи от Организатора, като печелившите участници ще се индивидуализират чрез потребителските им профили в Мобилното приложение. Печелившите се обявяват на https://hobo.bg/visa/lottery/winners.

5.5. В 7-дневен срок след изтегляне на печелившите Организаторът се свързва с всеки печеливш за предоставяне на необходимите данни за предоставяне на наградите по имейл/телефон. Печелившият трябва да предостави имената си, телефонен номер и адрес за доставка на наградата. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш, печелившият не предостави необходимите данни в срок до 2 дни след получаване на имейл/телефонен разговор, съответно предоставените данни са неточни или некоректни, наградата се предоставя на резервен печеливш (наградите на резервните печеливши се предоставят по реда на изтеглянето им). В случай, че и резервните печеливши не получат наградата поради причините описани в предходното изречение, то Организаторът по своя преценка може или да организира теглене на нови печеливши или да приеме, че съответната награда няма да бъде предоставена поради невъзможност Печелившият участник или резервите му да я получат. Наградите се доставят от Организатора на посочения от спечелилия участник адрес, чрез куриерско дружество по избор на Организатора. В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Организаторът се задължава да декларира, удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. Във връзка с декларирането на изплатения доход и удържания данък всеки печеливш следва да представи на Организатора три имена и ЕГН. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи. Отказът от предоставяне на посочените данни води до невъзможност за получаване на наградата. В такъв случай наградата се предоставя на резервен печеливш. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Кампанията, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда и за деклариране на придобития доход, съответно удържане на данък.

5.6. Наградата ще бъде доставена за сметка на Организатора от куриерска компания лично до печелившия участник, до 30 дни след предоставяне на необходимите данни за предоставяне на наградата. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата от куриерската компания. Непотърсената награда се предоставя на резервен печеливш участник. При доставка на наградата печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата или обратна разписка, удостоверяваща получаването на наградата. Наградата се получава лично.

5.7. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди поради предоставянето на грешен адрес за доставка, непредоставянето на такъв или поради това, че спечелилият не е бил открит на посочения от него адрес по времето на доставката и съответно не е отишъл да вземе пратката от офис на куриер в посоченото за това време от куриера.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания и/или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Общи условия. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. За целите на Кампанията лични данни на физически лица, участници в Кампанията, се събират само от Организатора като Администратор на лични данни, доколкото Кампанията се осъществява в Мобилното приложение Hobo и доколкото участници в Кампанията могат да бъдат само потребители/клиенти на Мобилното приложение. С участието си в Кампанията Участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители за целите на предоставяне на наградите, впоследствие за други подобни цели, за директен и/или косвен маркетинг, за публикуване на данните, изисквани от закона във връзка с раздаването на наградата и др., съгласно Политиката за поверителност на Организатора: https://hobo.bg/privacy

7.2. Участващи карти, с които са извършени плащания, даващи право на участие в Кампанията, няма да предоставят на Организатора допълнителни данни, които дават възможност за идентифициране на физическото лице. Информация за приетата от всяка банка Политика за защита на личните данни може да бъде получена от съответната банка от всеки участник в Кампанията.

7.3 Организаторът ще обработва само лични данни на Печелившите участници и то единствено и само за целите на изпращането/доставянето на наградите. В този смисъл Организаторът ще обработва следните лични данни:

7.3.1. Организаторът може да споделя лични данни по т.7.3. на Печелившите участници на доставчици на куриерски услуги, за да изпълнят предаването/доставянето на наградите на Печелившите участници. Описаните лични данни няма да бъдат разкривани на други лица.

7.4. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат публикувани на интернет страницата: https://hobo.bg/visa/lottery/winners.

7.5. Организаторът обработва личните данни в съответствие с българското законодателство и политиката си, публикувана в мобилното приложение, на основание предоставеното съгласие от страна на участниците.

7.6. На Участниците в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в приложимото законодателство, относно защита личните данни и тяхната преносимост, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенция на данните и правото на възражение относно начина на обработването им. Всеки Участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или ограничаване на данните, както и да реализира преносимост на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

7.7. С участието си в Кампанията Участниците се уведомяват, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, впоследствие за целите на провеждане на Кампанията. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление лично от физическото лице или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Данните се съхраняват до шест месеца след прекратяване на Кампанията или изтичане на давностния срок за изпълнение на публични задължения на Организатора във връзка с Кампанията.

7.8. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на Участник може да доведе до невъзможност за получаване на награда в Кампанията.

7.9. Всеки Участник е оправомощен да сезира Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел.

7.10. За да упражнят правата си, участниците могат да се свържат с Администратора на support@hobo.bg. Ако участник има оплакване или съмнение относно начина, по който са използвани неговите лични данни, той може да се свърже с Администратора на support@hobo.bg и той ще се опита да разреши въпроса възможно най-скоро. Участникът има правото да подаде жалба пред националния надзорен орган по всяко време - Комисията за защита на личните данни на Република България. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

8. СПОРОВЕ

8.1. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.

8.2. Настоящите Общи условия се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

8.3. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Кампания се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

9. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Организаторът и Партньорът не носят никаква отговорност и не дължат каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от наградите си в срока или при условията, описани в настоящите Общи условия, поради причини, които не са свързани с Организатора или Партньора.

9.2. Партньорът не носи отговорност за технически проблеми при използването на мобилното приложение или за действия на Организатора или трети лица.

9.3. Организаторът не носи отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от провеждането на Кампанията или от участието на който и да е Участник в Кампанията, или ако Кампанията не се осъществи съгласно предвиденото.

9.4. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при използването на картите за плащане и/или интернет свързаността.

9.5. Организаторът не носи отговорност, ако карта за плащане не бъде приета.

9.6. В случай на опити за измами над мобилното приложение Hobo, злоупотреба и/или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, последния си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.

9.7. Информация за Кампанията може да бъде получена и на телефон +359883396909, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Настоящите Общи условия са приети на 20.04.2021 г.